DOKUMENTAI

                            

 

 • Mokyklos strateginis veiklos planas

 

 • 2019 -ųjų metų veiklos planas (parsisiųsti)

 

 

 

 • Mokyklos darbuotojų, mokinių ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenų saugojimo politika (parsisiųsti)

 

 • Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (parsisiųsti)

 

 • Progimnazijos dienyno  sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas (parsisiųsti)

 

 

 

 

 • Progimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas (parsisiųsti)

 

 • Progimnazijos 1-8 klasių mokinių profesinio orientavimo programos priemonių planas 2018-2019 m. m. (parsisiųsti)

 

 • Progimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas (parsisiųsti)

   

 

 • Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos korupcijos prevencijos programa 2019-2021 metams

 

 • Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2019-2021 metams

 

 

 • Mokyklos numatomų vykdyti prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų planas 2019 metams

 

 

 

 

 • Poveikio priemonių netinkamai besielgiantiems mokiniams taikymo tvarka (parsisiųsti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.vieciunai.lt