DOKUMENTAI

                            

 

 

 

 

 

  • Mokyklos darbuotojų, mokinių ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenų saugojimo politika (parsisiųsti)

 

  • Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (parsisiųsti)

 

  • Progimnazijos dienyno  sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas (parsisiųsti)

 

 

 

 

  • Progimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas (parsisiųsti)

 

  • Progimnazijos 1-8 klasių mokinių profesinio orientavimo programos priemonių planas 2018-2019 m. m. (parsisiųsti)

 

  • Progimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas (parsisiųsti)

     

 

 

 

  • Mokyklos numatomų vykdyti prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų planas 2019 metams

 

 

 

 

  • Poveikio priemonių netinkamai besielgiantiems mokiniams taikymo tvarka (parsisiųsti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.vieciunai.lt