METODINĖ VEIKLA

 

METAI

 

METODINĖ VEIKLA

2018 - 2019 m.m. Mokyklos pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos planas (parsisiųsti)
Mokyklos 5 - 8 klasių mokytojų metodinės grupės veiklos planas (parsisiųsti)
2017 - 2018 m.m. Mokyklos pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos planas (parsisiųsti)
Mokyklos 5 - 8 klasių mokytojų metodinės grupės veiklos planas (parsisiųsti)
2016 - 2017 m.m. Mokyklos pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos planas (parsisiųsti)
Mokyklos 5 - 8 klasių mokytojų metodinės grupės veiklos planas  (parsisiųsti)
2015 - 2016 m.m. Mokyklos pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos planas (parsisiųsti)
Mokyklos 5 - 10 klasių mokytojų metodinės grupės veiklos planas (parsisiųsti)
2014 - 2015 m.m. Mokyklos pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos planas  (parsisiųsti)
Mokyklos 5 - 10 klasių mokytojų metodinės grupės veiklos planas  (parsisiųsti)
2013 - 2014 m. m. Metodinė veikla
2012 - 2013 m. m. Metodinė veikla
2010 - 2011 m. m.

Metodinė veikla

 

 

2013 - 2014 M. M. METODINĖ VEIKLA

VYRESNIŲJŲ KLASIŲ mokytojų metodinė grupė dirba nuo pat mokyklos atidarymo. Metodinė grupė planuoja ir organizuoja darbą, bendraudama su mokyklos administracija, mokyklos taryba, pradinių klasių mokytojų metodine grupe.
Metodinei grupei nuo 2013 m. vadovauja biologijos vyresn. mokytoja Jūratė Kleponienė, sekretorės pareigose nuo 2012 m. dirba dailės vyresn. ir technologijų mokytoja Aurelija Vilūnienė.

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VIEČIŪNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

5 – 10 KLASIŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2013-2014 M. M.

    I. TIKSLAI

 1. Gerinti ugdymo(si) kokybę.
 2. Kelti mokinių mokymosi motyvaciją.
 3. Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo.

 

    II. UŽDAVINIAI

 

 1. Tobulinti pamoką:
  • individualizuojant, diferencijuojant, integruojant ugdymo turinį;
  • taikant  aktyvius mokymo metodus;
  • aktyvinant mokinių veiklą pamokoje;
  • naudojant informacines technologijas.
 2. Sudaryti lygias ugdymo(si) galimybes (tinkamas ugdymo sąlygas) specialiųjų poreikių mokiniams, teikti jiems pedagoginę – psichologinę pagalbą.
 3. Gerinti lankomumą, aktyviau bendradarbiaujant su tėvais.
 4. Kurti ir vykdyti neformaliojo švietimo programas, papildančias formalųjį švietimą.
 5. Tobulinti pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką ir įsivertinimą.
 6. Organizuoti netradicinio ugdymo dienas (n. u. d.), renginius, akcijas, kurti ir vykdyti projektus, dalyvauti konkursuose, olimpiadose.
 7. Aktyvinti prevencinę veiklą.
 8. Skatinti mokytojų dalyvavimą seminaruose, kūrybiškumą, atvirumą naujovėms ir kaitai, bendradarbiavimą su mokyklos bendruomene.            
 9. Nuolat tirti, analizuoti ir apibendrinti veiklos pasiekimus.

 

III. VEIKLOS PLANAS    

              

Mėnuo

Tema

Atsakingas

1

2

3

Spalis

 1. Sveikatos ugdymo programos integravimas kūno kultūros pamokose.

E. Kibirkštytė,

R. Mitkus

 1. Penktokų adaptacija dalykinėje sistemoje.

E. Kibirkštytė,

A. Krištopaitienė (prad. kl. vyresn. mokyt.), O. Zajac (psichologė), dalykų mokytojai

Gruodis

 1. Etninės kultūros integravimas lietuvių k., dailės, muzikos, pilietiškumo pamokose.

S.  Muzikevičienė,

I. Damulevičiūtė,

A. Vilūnienė,

V. Mieščionaitienė,

V. Palubinskienė

 1. Ugdymo metodų diferencijavimas ir individualizavimas rusų k. pamokose.

O. Belkina

 1. Kalėdinės mugės organizavimo, mokyklos bendruomenės dalyvavimo Kalėdiniame vakare aptarimas.

V. Mieščionaitienė, klasių auklėtojai, pradinių klasių metodinės grupės, mokinių tarybos nariai

 

 1. Seminarų, kursų, projektų  medžiagos sklaida. Švietimo naujienos.

Dalykų mokytojai

Vasaris

 1. Aktyvaus  mokymosi metodai  matematikos pamokose.

B. Bendorienė

 1. Projekto ,,Žaliosios mokymosi lankos“ pristatymas.

D. Bartainienė,

G. Kalesnykaitė,

J. Kleponienė

 1. Surinktos autentiškos medžiagos naudojimas istorijos, pilietiškumo pamokose, nepamokinėje veikloje.

V. Palubinskienė

Balandis

 1. Ar glaudus klasės auklėtojo bendradarbiavimas su auklėtiniais ir jų tėvais ugdo mokinių  pasitikėjimo, atsakomybės, pareigos jausmą, kelia mokymosi motyvaciją?

Klasių auklėtojai

 1. Paauglių nerimas, depresijos, krizės. Atpažinimas ir pagalba.

O. Zajac (psichologė)

 

 1. Dešimtokų pasiruošimas pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui.

S. Muzikevičienė,

D. Jarmalienė,

B. Bendorienė

 1. Seminarų, kursų, projektų medžiagos sklaida. Švietimo naujienos.

Dalykų mokytojai

Birželis

 1. Profesinio orientavimo veiklos ataskaita.

V. Palubinskienė,

S. Muzikevičienė

 1. Prevencinio darbo mokykloje apžvalga.

D. Jarmalienė,

vaiko gerovės komisija

 1. Netradicinio ugdymo dienų planavimas 2014 –

2015 m. m.   

Dalykų mokytojai,

D. Jarmalienė

 

      17. Seminarų, kursų, projektų medžiagos     sklaida.Švietimo naujienos.

 

 

 

Dalykų mokytojai

Rugpjūtis

18. Metodinės grupės veiklos ataskaita už 2013 –

      2014 m. m.

J. Kleponienė

 

19.  Metodinės grupės veiklos plano 2014 - 2015        m.m. pristatymas, aptarimas ir teikimas tvirtinimui.

Metodinės grupės pirmininkas

 

      20. Mokomųjų dalykų ilgalaikių, klasių auklėtojų     planų bei neformaliojo ugdymo programų 2014-2015 m. m. aprobavimas, teikimas derinimui ir tvirtinimui.

Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, būrelių vadovai

 

      21. Metodinės grupės pirmininko ir sekretoriaus  

rinkimai.

J. Kleponienė

 

 


_____________________________       

 

Parengė: biologijos vyresn. mokytoja, metodinės grupės pirmininkė Jūratė Kleponienė

 

 

2012 - 2013 M. M. METODINĖ VEIKLA

  

PRADINIŲ KLASIŲ mokytojos metodinį darbą dirba nuo mokyklos įkūrimo. Veda atviras pamokas (ne tik mokyklos pedagogams, bet ir Lietuvos mokytojams), dalijasi darbo patirtimi, kursų bei seminarų metu įgytas žinias perteikia kolegoms, nagrinėja naujausią metodinę literatūrą, gamina metodines priemones.


Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės tikslai yra analizuoti ir realizuoti mokymo planą ir bendrąsias ugdymo programas, atsižvelgiant į bendrojo lavinimo mokyklos standartus, kurti galimybes mokytojų profesionalumo augimui ir savo darbe diegti projektų metodą. Mokytojos yra sukūrusios pradinio ugdymo metodinės grupės nuostatus.

 

Nuo 1996 m. sausio 4 d. visos pradinių klasių mokytojos aktyviai įsijungė į Lietuvos Pradinio ugdymo pedagogų asociacijos veiklą. Todėl ir šios asociacijos Druskininkų savivaldybės grupės centras yra mūsų mokykla.

 

I. TIKSLAI

1. Gerinti ugdymo(si) kokybę;
2. Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir užtikrinti veiksmingą,
efektyvų ugdymo procesą.

II. UŽDAVINIAI

1. Tobulinti pamoką;
2. Sudaryti galimybes kiekvienam besimokančiam įgyti žinių, gebėjimų ir įgūdžių;
3. Tobulinti ugdymo procesą, atsižvelgiant į mokinių specialiuosius poreikius;
4. Nuolat tirti, analizuoti ir apibendrinti veiklos pasiekimus ir problemas;
5. Aktyvinti prevencinę veiklą;
6. Užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą;
7. Vykdyti pedagogų gerosios patirties sklaidą, keistis informacija;
8. Skatinti mokytojų kūrybiškumą, atvirumą inovacijoms ir kaitai.

 

 

VYRESNIŲJŲ KLASIŲ mokytojų metodinė grupė dirba nuo pat mokyklos atidarymo. Metodinė grupė planuoja ir organizuoja darbą, bendraudama su mokyklos administracija, mokyklos taryba, pradinių klasių mokytojų metodine grupe. Posėdžių metu sprendžiami penktokų adaptacijos dalykinėje sistemoje ir mokytojų atestacijos klausimai, skaitomi pranešimai aktualiomis temomis; kolegos pristato savo pagamintas mokymo priemones, aptaria lankytas, stebėtas pamokas, dalijasi darbo patirtimi, seminaruose įgytomis žiniomis. Mokytojai su savo ugdytiniais dalyvauja olimpiadose, konkursuose, organizuoja renginius, vykdo ir dalyvauja projektinėje veikloje.
Metodinei grupei nuo 2008 m. iki 2013 m. vadovavo muzikos vyresn. mokytoja Vilija Mieščionaitienė, sekretorės pareigose nuo 2012 m. dirba dailės vyresn. ir technologijų mokytoja Aurelija Vilūnienė.

 

I. TIKSLAI

1. Gerinti ugdymo(si) kokybę.
2. Kelti mokinių mokymosi motyvaciją.
3. Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo.

II. UŽDAVINIAI
1. Tobulinti pamoką:
      - individualizuojant, diferencijuojant, integruojant ugdymo turinį;
      - taikant inovatyvius, aktyvius mokymo metodus;
      - aktyvinant mokinių veiklą pamokoje;
      - naudojant informacines technologijas.
2. Vesti atviras pamokas, stebėti jas ir aptarti (1 priedas).
3. Sudaryti lygias ugdymo(si) galimybes (tinkamas ugdymo sąlygas) specialiųjų poreikių mokiniams, teikti jiems pedagoginę – psichologinę pagalbą.
4. Kurti ir vykdyti neformaliojo švietimo programas, papildančias formalųjį švietimą.
5. Tobulinti pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką ir įsivertinimą.
6. Organizuoti netradicinio ugdymo dienas (n. u. d.), renginius, akcijas, kurti ir vykdyti projektus, dalyvauti konkursuose, olimpiadose... (2 priedas), tęsti ,,Mokyklos bendruomenės skatinimo programą“.
7. Aktyvinti prevencinę veiklą.
8. Skatinti mokytojų dalyvavimą seminaruose ir vykdyti seminarų medžiagos sklaidą, skatinti kūrybiškumą, atvirumą naujovėms ir kaitai, bendradarbiavimą su mokyklos bendruomene ir socialiniais partneriais.
9. Nuolat tirti, analizuoti ir apibendrinti veiklos pasiekimus.

 

5 – 10 KLASIŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2012 – 2013 M. M. (parsisiųsti)

 
V    

MOKYKLOS MOKYTOJAI ORGANIZUOJA IR VEDA SEMINARUS, SKAITO PRANEŠIMUS SAVIVALDYBĖS, APSKRITIES BEI RESPUBLIKOS MOKYTOJAMS, SU SAVO UGDYTINIAIS DALYVAUJA SAVIVALDYBĖS, APSKRITIES IR RESPUBLIKOS KONKURSUOSE, PROJEKTUOSE, KONFERENCIJOSE, RENGINIUOSE, VARŽYBOSE.

 

2010-2011 m.m.

Projektai:

 

 • tarptautiniai:

 

1.

Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projektas ,,An Open Mind for Discovery“ (liet. k. - „Atvirumas atradimui“).

D. Česaitytė – Rutkauskienė,

E. Česnulevičienė,

D. Bartainienė, J. Kleponienė,

G. Kalesnykaitė

 

 • respublikiniai:

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Vykdytojai

1.

Vertimų ir iliustracijų projektas ,,Tavo žvilgsnis“.

D. Česaitytė – Rutkauskienė,

T. Rundia, O. Belkina

2.

Pilietinių iniciatyvų centro projektas ,,Pedagogų stažuočių Lietuvoje programų parengimo ir įgyvendinimo paslaugos“.

K.Daunaravičiūtė

 

3.

Šiaurės ministrų tarybos finansuotas projektas „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“.

Bibliotekos vedėja L.Vitkauskienė

4.

Spektaklio ,,Eglė – žalčių karalienė“ ištraukos, parengtos pagal Scenos ir estetikos mokyklos vykdomą programą ,,Tolerancijos ir pakantumo bei lyderystės kompetencijų ugdymas pasitelkiant tradicinę ir šiuolaikinę kultūrą“, įgyvendinant Europos socialinio fondo ir LR lėšomis finansuojamą projektą TAPK, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

K. Daunaravičiūtė

5.

Metų knygos rinkimai.

L. Vitkauskienė

6.

Lietuvos mokyklų interneto svetainių konkursas ,,Tautos svetainė“ rinkimai.

D. Bartainienė

 

 • regioniniai, vietiniai:

 

Eil .Nr.

Pavadinimas

Vykdytojai

1.

,,Bulvinė pasaka“

V. Mieščionaitienė,

S. Muzikevičienė

2.

,,Myliu tave, mama!!!”

V. Mieščionaitienė,

S. Muzikevičienė

3.

Regioninis projektas ,,Mūsų kraitis Europoje“.

V. Palubinskienė,

A. Krištopaitienė (Kraštotyros ir ,,Kielytės“ būrelių nariai)

4.

Neformaliojo ugdymo programa ,,Menas žmogų puošia“.

K. Daunaravičiūtė

5.

Vaikų vasaros stovykla ,,Kūrybos dirbtuvės. Kaip diena, taip naujiena“.

K. Daunaravičiūtė

 

Konkursai:

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Vykdytojai

1.

Epistolinio rašinio konkursas.

S. Muzikevičienė

2.

Respublikinis konkursas ,,Lietuvos vaikai kuria pasakas“.

S. Muzikevičienė

3.

Savivaldybės rašinių konkursas „Ekspromtas Čiurlioniui“.

S.Muzikevičienė

4.

Savivaldybės ir regioninis raiškiojo skaitymo konkursas.

S. Muzikevičienė

5.

Respublikinis internetinis lietuvių k. konkursas ,,Švari kalba – švari galva“.

S. Muzikevičienė

6.

Respublikinis kompiuterinis Kalėdinių ir Naujamečių atvirukų konkursas ,,Žiemos fantazija“.

D. Bartainienė

7.

Respublikinis informatikos konkursas ,,Kalėdų pasaka“.

S. Muzikevičienė

8.

Respublikinis moksleivių piešinių konkursas ,,Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2010“.

D. Bartainienė

9.

Respublikinis lietuvių kalbos konkursas „Gintaro kelias“.

S.Muzikevičienė

10.

Tarptautinis konkursas „Kalbų kengūra“

S.Muzikevičienė, T.Rundia,

D. Česaitytė – Rutkauskienė,

O. Belkina, S. Muzikevičienė

11.

Tarptautinis internetinis anglų kalbos konkursas „Amber Star“

T.Rundia

 

 

12.

Tarptautinis internetinis matematikos konkursas „Eruditas“

D.Bartainienė, B. Bendorienė

13.

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“.

D.Bartainienė, B.Bendorienė

14.

Istorijos – geografijos internetinis konkursas ,,Telluris“.

V. Palubinskienė, E. Kibirkštytė

15.

Respublikinis p. A. Adamkienės labdaros ir paramos fondo piešinių konkursas ,,Kalėdinis atvirukas“.

A. Vilūnienė

16.

Respublikinis piešinių konkursas ,,Nusipiešk sau kojinytes 2011“.

A. Vilūnienė

17.

Respublikinis Konstitucijos testas.

V. Palubinskienė,

K. Daunaravičiūtė

18.

Respublikinis p. A. Adamkienės labdaros ir paramos fondo piešinių konkursas ,,Metų laikai“.

A. Vilūnienė

19.

Respublikinis konkursas ,,Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“.

V. Palubinskienė

20.

Savivaldybės piešinių konkursas ,,Iš Čiurlionio bokštų“.

A. Vilūnienė

21.

Savivaldybės konkursas ,,Šaunusis penketukas“.

K. Daunaravičiūtė

22.

Alytaus karininko A. Juozapavičiaus šaulių rinktinės organizuotas meminių kolektyvų konkursas.

K. Daunaravičiūtė

 

Olimpiados:

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Vykdytojai

1.

Technologijų olimpiada ,,Etninio tapatumo išraiška šiuolaikinėje aplinkoje“.

A. Vilūnienė

2.

Savivaldybės 6 – 8 kl. matematikos olimpiada.

B. Bendorienė

3.

Savivaldybės dailės olimpiada ,,M. K. Čiurlionis – nuo tradicijų iki modernizmo“.

A. Vilūnienė

4.

Biologijos olimpiada.

J. Kleponienė

5.

Savivaldybės geografijos olimpiada.

E. Kibirkštytė

6.

Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų 8 kl. mokinių anglų k. olimpiada.

T. Rundia

 

Varžybos:

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Vykdytojai

1.

Olimpinio festivalio tarpmokyklinės kvadrato varžybos.

E. Kibirkštytė, R. Mitkus

2.

Savivaldybės jaunųjų dviračių vairuotojų varžybos ,,Saugus ratas“.

E. Kibirkštytė

3.

Seniūnijų mokyklų futbolo žaidynės ,,Ežiogolas“.

R. Mitkus

4.

Regioninis Oranžinio kamuolio konkursas.

R. Mitkus

 

Koncertai savivaldybėje ir už jos ribų:

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Vykdytojai

1.

II – asis Dzūkijos partizaninių dainų festivalis Druskininkuose.

Pop choras (vad. V. Mieščionaitienė); merginų ansamblis (vad. K. Daunaravičiūtė)

2.

Savivaldybės bendruomenių Rudenėlio šventė Druskininkuose.

Merginų ansamblis (vad. K. Daunaravičiūtė)

3.

Koncertas Lenkijoje, dalyvaujant bendradarbiavimo projekte ,,Arčiau meninės kūrybos ir tradicijų pasienio regione“.

Vokalinis Trio (vad. V. Mieščionaitienė)

4.

Druskininkų Tremties ir rezistencijos muziejaus partizanų pagerbimo renginys Viršorudakyje.

Merginų ansamblis (vad. K. Daunaravičiūtė)

5.

Renginys, skirtas Vasario 16 – ajai paminėti  Druskininkuose.

Pop choras (vad. V. Mieščionaitienė)

6.

Renginys – Ratnyčios bažnyčios 100 – osioms metinėms paminėti.

Vokalinis Trio (vad. V. Mieščionaitienė)

7.

Koncertas, skirtas Kovo 11 – ajai paminėti, Alytaus Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotame pėstininkų batalione.

Merginų ansamblis (vad. K. Daunaravičiūtė)

8.

Koncertas, skirtas paminėti savanorių karių įkūrimo 20 – ąsias metines Alytaus teatre.

Merginų ansamblis (vad. K. Daunaravičiūtė)

9.

Spektaklis ,,Bulvinė pasaka“ ,,Atgimimo“ vid. mokykloje.

5 – 10 kl. mokiniai (vad. S. Muzikevičienė, V. Mieščionaitienė)

10.

Renginys ,,Nakties muziejus“ Druskininkuose prie partizanų kapų.

Merginų ansamblis (vad. K. Daunaravičiūtė)

11.

Šeimos diena Viečiūnuose.

Merginų ansamblis (vad. K. Daunaravičiūtė)

12.

Kurorto šventė.

Pop choras (vad. V. Mieščionaitienė), merginų ansamblis (vad. K. Daunaravičiūtė)

 

 

 

 

 

2009 m.

Tarptautinis konkursas „Kalbų kengūra 2009“. S.Muzikevičienė, T.Rundia.

 

Tarptautinis internetinis anglų kalbos konkursas „Amber Star 2008-2009“. T.Rundia.

 

Tarptautinis internetinis lietuvių kalbos konkursas „Gintaro kelias“. S.Muzikevičienė.

 

Tarptautinis internetinis matematikos konkursas „Eruditas“. D.Bartainienė, B.Bendorienė.

 

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2009“. D.Jarmalienė, D.Bartainienė, B.Bendorienė.

 

Respublikinis vaikų socializacijos projektas „Mokomės būti kartu“. V.Jakimavičienė, B.Giedraitienė, L.Petokaitienė.

 

Respublikinis projektas „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“. L.Vitkauskienė.

 

Respublikinis p.A.Adamkienės labdaros ir paramos fondo projektas „Dainuokime kartu“. V.Mieščionaitienė (mokinės S.Karauskaitė, G.Aleksonytė).

 

Respublikinis renginys „Metų knygos rinkimai“. L.Vitkauskienė.

 

Respublikinė konferencija „Veiksmingas atnaujintų programų įgyvendinimas naudojant įnovatyvius ugdymo metodus“

 

Pranešimus konferencijoje skaitė:

„Ugdymo turinio pokyčiai kūno kultūros pamokose 5 klasėje“- E.Kibirkštytė, R.Mitkus;

„Ugdymo turinio pokyčiai muzikos pamokose“ - V.Mieščionaitienė;

„Bendrųjų kompetencijų ugdymas IT pamokose“ -  D.Bartainienė;

 

Respublikinis kompiuterinės grafikos konkursas „Kalėdų pasaka 2009“. D.Bartainienė (mokinė M.Vitkauskaitė).

 

Respublikinis vandens tiekėjų asociacijos moksleivių kūrybinių darbų konkursas „Vandens tiekėjo simbolis”. E.Maračinskaitė (mokinė G.Marcinonytė, I vieta).

 

Respublikinio konkurso „Dainų dainelė“ savivaldybės turas. V.Mieščionaitienė (mokinė G Aleksonytė).

 

Respublikinis kompiuterinis kalėdinių ir naujametinių atvirukų konkursas „Žiemos fantazija“. D.Bartainienė (mokinė M.Vitkauskaitė).

 

Respublikinis p.A.Adamkienės labdaros ir paramos fondo projektas „Dainuokime kartu“. V.Mieščionaitienė (mokinės S.Karauskaitė, G.Aleksonytė).

 

Respublikinė vaikų socializacijos programa „Drugys“. K.Daunaravičiūtė.

 

Respublikinis pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Tau ir apie tave, Lietuva“. K.Daunaravičiūtė, V.Palubinslienė

 

Alytaus apsktrities XIV jaunųjų matematikų kūrybinių darbų konkursas „Matematika - gyvenimo patirtis“. Pristatytas projektas „Statistiniai tyrimai mokykloje“.Bendorienė, D.Bartainienė (mokiniai G.Ruckutė, Ž.Plutulevičius).

 

Apskrities šaulių sąjungos meninių kolektyvų apžiūra. K.Daunaravičiūtė (merginų ansamblis, III vieta).

 

Apskrities šaulių sąjungos meninių kolektyvų apžiūra. V.Mieščionaitienė (vokalinis trio, I vieta ir iškovota galimybė dalyvauti respublikiniame renginyje).

 

Druskininkų TV konkursas „Jaunieji Druskininkų dainorėliai“. V.Mieščionaitienė (mokinės S.Karauskaitė, G.Aleksonytė tapo laureatėmis).

 

Savivaldybės matematikos mokytojų konferencija, skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui. Pristatytas projektas „Statistiniai tyrimai mokykloje“. B.Bendorienė, D.Bartainienė (mokiniai G.Ruckutė, Ž.Plutulevičius).

 

Savivaldybės jaunimo iniciatyvų projektas „Žingsnis į priekį“. K.Daunaravičiūtė.

 

Savivaldybės konferencija „Prevencinių priemonių įgyvendinimas“.

 

PranešimĄ konferencijoje skaitė:

„Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos prevencinės veiklos priemonės“ - K.Daunaravičiūtė.

 

Festivalis „Metelio banga 2009“. V.Mieščionaitienė (vokalinis trio, pripažintos balsingiausiomis dainininkėmis).

 

 

 

2008 m.

Tarptautinis moksleivių fotografijos konkurse „Kultūros paveldas fotografijoje“ A.Vilūnienė (mokinys Š.Marcinonis apdovanotas diplomu, jo darbas pateko į Katalonijoje išleistą fotoalbumą).

 

Respublikinis  mokinių kūrybinių darbų konkursas „Vasara su M.K.Čiurlioniu“ S.Muzikevičienė, A.Vilūnienė (mokiniai P.Bartainis, K.Valentaitė, R.Naškevičius apdovanoti diplomais).

 

Respublikinis projektas „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“. L.Vitkauskienė.

 

Respublikinis Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymo projektas „Po pilietiškumo lietumi“. K.Daunaravičiūtė.

 

Respublikinis renginys „Metų knygos rinkimai“. L.Vitkauskienė.

 

Respublikinis kompiuterinės grafikos konkursas „Kalėdų pasaka 2009“. D.Bartainienė (mokinė M.Vitkauskaitė).

 

Respublikinis Psichotropinių medžiagų naudojimo prevencijos projektas „Ledlaužis“. K.Daunaravičiūtė.

 

Respublikinis vaikų ir jaunimo fotokonkursas „Žemės spalvos“. A.Vilūnienė (mokinys Ž.Plutulevičius, III vieta)

 

Respublikinis kompiuterinis kalėdinių ir naujametinių atvirukų konkursas „Žiemos fantazija“. D.Bartainienė (mokinė M.Vitkauskaitė).

 

Druskininkų TV konkursas „Jaunieji Druskininkų dainorėliai“. V.Mieščionaitienė (mokinės S.Karauskaitė, G.Aleksonytė tapo laureatėmis).

 

Savivaldybės vaikų socializacijos programa „Būti kartu gera“. K.Daunaravičiūtė.

 

Savivaldybės mokytojų konferencija „Sekminės Viečiūnuose“. 

A.Krištopaitienė, V.Jakimavičienė, B.Giedraitienė, L.Petokaitienė.

 

Pranešimus konferencijoje skaitė:

„Sekminių papročiai, tradicijos. Folkloras Dzūkijoje“- A.Krištopaitienė;

„Ganymo papročiai. Gyvulių vainikavimas“ - V.Jakimavičienė, B.Giedraitienė;

„Sekminių būrimai, tikėjimai“ -  L.Petokaitienė;

„Sekminės - žalių berželių šventė“ - D.Tamašauskienė.

 

Savivaldybės jaunimo iniciatyvų projektas „Čia mano Lietuva“. K.Daunaravičiūtė.

 

Savivaldybės stalo teniso berniukų ir mergaičių  varžybos. E.Kibirkštytė, R.Mitkus (mergaičių komanda - III vieta, berniukų komanda - I vieta).

 

Savivaldybės mokyklų kvadrato varžybos. E.Kibirkštytė, R.Mitkus (I vieta, III vieta).

 

 

 

ATVIROS PAMOKOS

 

2011-2012 m.m.

Integruota muzikos ir literatūros pamoka „Linksmasis Šiaurės šalių literatūros herojus – Karlsonas“ 4-oje klasėje (V.Mieščionaitienė, L.Vitkauskienė).

 

2009-2010 m.m.

Integruota anglų k. ir geografijos pamoka „What's the weather like today?“ - ,,Koks šiandien oras?" 6-oje klasėje (mokyt. T.Rundia ir E.Kibirkštytė).

 

Matematikos pamoka „Kartojame natūraliųjų skaičių ir dešimtainių trupmenų sudėtį, atimtį, daugybą ir dalybą“ 5-oje klasėje (mokyt. D.Jarmalienė).

 

Matematikos pamoka „Teigiamų ir neigiamų skaičių koordinačių plokštumos kartojimas“ 6-oje klasėje (mokyt. B.Bendorienė).

 

2008-2009 m.m.

Geografijos pamoka „Vanduo ne tik būtinybė, bet ir neganda“ (Viečiūnų pagr. m-klos 6 kl. ir „Ryto“ gimnazijos 9 kl. bendra pamoka) E.Kibirkštytė ir L.Streikuvienė.

 

Integruota geografijos ir muzikos pamoka „Šveicarija - Alpių širdis“ (8 kl.). E.Kibirkštytė, V.Mieščionaitienė.

 

Rusų kalbos pamoka „Rusijos sostinė - Maskva“ (6 kl.). S.Sabonienė.

 

Lietuvių kalbos pamoka „Veiksmažodžio kartojimas“. (5 kl.) S.Muzikevičienė.

 

Chemijos pamoka „Joninis ryšys“ (8 kl.). G.Kalesnykaitė.

 

Fizikos pamoka „Kietųjų kūnų slėgis“ (8 kl.). D.Bartainienė.

 

Gamtos ir žmogaus pamoka „Obelis ir jos vaisiai“ (5 kl.). J.Kleponienė.

 

Integruota geografijos ir istorijos pamoka „Lietuva - Europos sąjungos valstybė“ (6 kl.). E.Kibirkštytė, V.Palubinskienė.

 

 

 

 

Į viršų

 

www.vieciunai.lt